KIM THU SÉT PREVECTRON TS 2.25

Tên sản phẩm :

KIM THU SÉT PREVECTRON TS 2.25

Mã sản phẩm : TS 2.25

Mô tả :

KIM THU SÉT PREVECTRON TS 2.25

- Gía: liên hệ

- Chiều cao thực tính từ đỉnh đầu thu sét đến mặt đất được bảo vệ (h)


  
Chiều cao (m) 

Cấp I
   Đường kính =20m

 

Cấp  II
   Đường kính=30m 

Cấp  III
   Đường kính=45m 

Cấp  IV
   Đường kính=60m

17 

19   

23   

26

24 

29     

34     

39

4       

34       

39       

46       

52

5         

42         

49         

57         

65

10           

44           

51           

61

69

Intitulé

Réf.

Dimensions (m)

Poids (kg)

New Ref.

P1204C

Đường kính:100m Cao:330mm

3.21 kg

 

KIM THU SÉT PREVECTRON TS 2.25

Chi Tiết Sản Phẩm